Onderzoeken

Automobilisten rijden langzamer als er Dick Bruna borden langs de weg staan. Daarnaast zorgen de borden voor minder snelheidsovertreders. Verschillende onderzoeken wijzen dit positieve effect uit. Hier onder vindt u een overzicht van deze onderzoeken terug.

Met de resultaten uit de onderzoek kunnen beleidsmakers aan de slag om het snelheidsverlagend effect verder te optimaliseren. Als uitgangspunt voor dat gemeente overgaan tot het plaatsen van onze verkeersmaterialen geven wij gemeenten en scholen graag de volgende adviezen mee.

1. Zorg voor een geïntegreerde aanpak

Bij beleid om het gedrag van automobilisten te beïnvloeden, moet altijd sprake zijn van een combinatie van maatregelen. Een verkeersbord van Dick Bruna is een mooie start, maar levert alleen optimaal resultaat op in combinatie met een geïntegreerde aanpak door gemeenten, scholen (bijvoorbeeld educatie) en andere partijen. Het onderzoek van SWOV toont die noodzaak aan.

2. Rouleer de borden

Het meeste effect hebben de borden op korte termijn. Dan is de aandacht voor de borden het grootst. Door de borden regelmatig te rouleren op verschillende locaties kan de attentiewaarde hoog worden gehouden. Zo zouden de borden bijvoorbeeld na een bepaalde periode telkens in een andere woonbuurt kunnen worden opgehangen. Ideaal zou het zijn om ook de bewoners hierbij te betrekken.

3. Pas de inrichting van de omgeving aan

Belangrijk is dat de inrichting van de wegen en de omgeving moeten zorgen voor geloofwaardige snelheidslimieten. Denk aan het plaatsen van bloembakken om een verblijfsomgeving te benadrukken.

Rapportage opvoeders en verkeerseducatie in Zuid-Holland

Dit onderzoek geeft inzicht in de rol van opvoeders in Zuid-Holland met betrekking tot de verkeerseducatie van hun kinderen. Een aantal gerichte onderzoeksvragen naar de rol van opvoeders in verkeerseducatie vormen de basis voor dit onderzoek. Het gaat om welke modaliteiten opvoeders gebruiken als zij hun kinderen wegwijs maken in het verkeer, over wat voor soort verkeerseducatie opvoeders geven tot welke leeftijd van hun kinderen en wat hen hierbij motiveert. Voor meer informatie over dit onderzoek ga naar: 'Maak een punt van nul’ in opdracht van ROV Zuid-Holland.

Download rapport

Rapport Nudging van rijsnelheid van Dick Brunaborden

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar het effect van Dick Bruna-borden op de rijsnelheid van automobilisten. Automatische gedragsbeïnvloeding door het oproepen van associaties – hier met kinderen en zorgzaamheid – wordt nudging genoemd. In dit praktijkexperiment zijn rijsnelheden gemeten op vijf 30km/uur- wegen mét en vijf 30km/uur-wegen zonder Dick Bruna-bord.

Download rapport

Nudging snelheid

In dit enquêteonderzoek staat de vraag centraal of automobilisten geneigd zijn een lagere rijsnelheid te kiezen wanneer er borden met Dick Bruna-illustraties langs de weg staan. Automatische gedragsbeïnvloeding door het oproepen van associaties – hier met kinderen en zorgzaamheid – wordt nudging genoemd.

Download rapport

Eindrapport VVM Rotterdam

In het bewonersproject met de titel Veilig, Veiliger Middelland in de Brancobuurt in Rotterdam is middels een aantal experimenten onderzocht wat de invloed is van verkeersmaatregelen. Aan de hand van enquêtes is navraag gedaan welke experimenten het verkeersveiligheidsgevoel van buurtbewoners hebben verhoogd. Dick Bruna borden in de wijk geven bewoners het gevoel in een levendige buurt te wonen waar kinderen buiten mogen spelen.

Download rapport

Factsheet verkeerseducatie en ouder betrokkenheid

Dit onderzoek geeft veel bruikbare tips en handvatten voor effectieve en minder effectieve interventies voor verkeersopvoeding door ouders.

Download rapport

Praktijkonderzoek door SWOV in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Met de resultaten uit het SWOV-onderzoek kunnen beleidsmakers aan de slag om het snelheidsverlagend effect verder te optimaliseren. Maar met het plaatsen van een attentiebord ben je er nog niet. Hier leest u onze adviezen om tot een duurzaam veilige schoolomgeving te komen.

Download rapport

Kinderen en verkeer: blijf via onze maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte van dit belangrijke thema!