Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Tjinco bv: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Tjinco bv gevestigd aan de Zuidlarenstraat 57, Unit 205a te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27323826;

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Tjinco bv producten levert en/of voor wie Tjinco bv werkzaamheden verricht dan wel met wie Tjinco bv een overeenkomst aangaat;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Tjinco bv en de klant.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Tjinco bv en de klant waarop Tjinco bv deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Tjinco bv, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Tjinco bv en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes

3.1 Alle genoemde prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend.
3.2 Tjinco bv is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Tjinco bv opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Tjinco bv haar aanbieding baseert.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Tjinco bv daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Tjinco bv niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.6 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van Tjinco bv binden Tjinco bv niet.

Artikel 4 Prijzen en behandelingskosten

4.1 De opgegeven koopprijs van het product is exclusief de montage.
4.2 De verstrekte prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele hak-, breek- en/of sloopwerkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Het verwijderen van ondergrondse obstakels zoals puin, oude grondankers, betonpoeren, boomwortels en dergelijke en het afvoeren van overtollige grond is niet in de verstrekte prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.4 Het gebruik van hoogwerkers, detectieapparatuur en speciale graafmachines is niet in de verstrekte prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.5 Indien de klant producten bestelt waarvan de totale koopprijs minder dan € 250,- exclusief BTW bedraagt, dan kan aan de klant € 15,- behandelingskosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn, indien het door Tjinco bv gedane aanbod door de klant is aanvaard.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Tjinco bv zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tjinco bv het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.3 Tjinco bv is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Tjinco bv is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

Artikel 7 Verplichtingen van de klant

7.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tjinco bv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tjinco bv worden verstrekt dan wel ter beschikking worden gesteld.

7.2 Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Tjinco bv de door haar te leveren producten met toebehoren laat vervaardigen, niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, heeft Tjinco bv recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de door Tjinco bv te leveren producten. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant Tjinco bv alle door haar ter zake gemaakte kosten vergoeden. De levertijd wordt in dit geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

7.3 De klant is gehouden Tjinco bv onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.4 De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, en dergelijke. Ontbinding van de overeenkomst door de klant wegens het niet verkrijgen van een vergunning, ontheffing, toewijzing en dergelijke is niet mogelijk.

7.5 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Tjinco bv onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

7.6 Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.

7.7 Indien de klant niet aan de verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit dit artikel, heeft Tjinco bv het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 8 Wijzigen van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Aanpassing van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Tjinco bv zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Tjinco bv de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 9 Honorarium voor de te verrichten werkzaamheden

9.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk een vast honorarium overeenkomen.
9.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Tjinco bv, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
9.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
9.4 Tjinco bv mag enkel een vast overeengekomen honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Tjinco bv, dat in redelijkheid niet van Tjinco bv mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9.5 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, is Tjinco bv gerechtigd het uurtarief te wijzigen.
9.6 Tjinco bv zal de klant het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Tjinco bv zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
9.7 De klant is in geval van een verhoging van het uurtarief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Een verhoging van het uurtarief wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

Artikel 10 Plaatsingsvoorwaarden

10.1 De producten worden, tenzij anders is overeengekomen, direct door de leverancier van Tjinco bv aan de klant geleverd. De locatie waar de producten geplaatst dienen te worden, dient voordat de leverancier van Tjinco bv begint met de plaatsing, schriftelijk aan Tjinco bv kenbaar te worden gemaakt.
10.2 De locatie waar de producten geplaatst dienen te worden, moet goed bereikbaar zijn.

10.3 Wachttijden, oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden worden, indien deze leiden tot meerkosten, aan de klant in rekening gebracht op basis van de gebruikelijke uurtarieven van Tjinco bv.
10.4 Op niet door Tjinco bv geleverde constructies waarop noodzakelijke aanpassingen zijn uitgevoerd wordt geen garantie verleend. 10.5 Voordat een aanvang wordt gemaakt met de plaatsing, dient de klant Tjinco bv op de hoogte te stellen van alle ondergrondse kabels en leidingen die zich onder de locatie bevinden.

10.6 Uitgangspunt bij de plaatsing is dat de producten geplaatst worden in een vlakke berm en dat er voldoende ruimte voor de plaatsing is.
10.7 Bij weersinvloeden zoals vorst en harde wind behoudt Tjinco bv zich het recht voor de geplande plaatsingsdatum te verzetten.
10.8 Klachten over de uitgevoerde plaatsing dienen 24 uur na de plaatsing door de klant bij Tjinco bv te worden ingediend.

10.9 Voor de installatie van glasbolreflectoren geldt het volgende:
a. het treffen van verkeersmaatregelen, m.u.v. het plaatsen van kegels, is niet in de prijs inbegrepen;
b. het markeren van de exacte plaatsen waar de glasbolreflectoren moeten worden aangebracht geschiedt altijd door of onder toezicht van de klant;
c. prijzen zijn gebaseerd op normale werktijden zonder hinder en op basis van uitvoering van de werkzaamheden in één aaneengesloten periode;
d. bij werkzaamheden waarbij extra voorzieningen dienen te worden getroffen, zoals afvoerverzorging van het boorwater, het opzetten van spatwaterschermen en dergelijke worden als meerkosten doorberekend.
10.10 Voor elektrische installaties geldt het volgende:
b. de voedingskabels dienen direct op het object te kunnen worden aangesloten;
c. de definitieve aansluiting wordt door derden verzorgd.

a. de werkzaamheden zijn exclusief het aanvragen en verzorgen van een energieaansluitpunt op locatie waar het object dient te worden geïnstalleerd;

Artikel 11 Annuleringen

11.1 Indien het te leveren product naar de specificaties van de klant vervaardigd dient te worden en de klant de bestelling annuleert, wordt aan de klant 100% van het gefactureerde bedrag als annuleringskosten in rekening gebracht.
11.2 Indien Tjinco bv nog geen aanvang heeft gemaakt met de naar specificaties van de klant te vervaardigen producten dan wel indien de producten niet op maat worden gemaakt en de klant de bestelling annuleert, worden alle reeds door Tjinco bv gemaakte kosten aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 12 Levering en leveringstermijn

12.1 De producten worden geleverd op het door de klant opgegeven adres. Eventuele verzend- of transportkosten worden apart aan de klant in rekening gebracht, tenzij lid 2 van dit artikel van toepassing is. De hoogte van de verzend- of transportkosten wordt vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.
12.2 Indien de totale koopprijs van de bestelde producten die op één adres geleverd dienen te worden meer dan € 750,- exclusief BTW bedraagt, worden aan de klant geen verzend- of transportkosten in rekening gebracht. Bij zendingen van betonnen tegels wordt € 50,00vrachtkosten berekend .

12.3 De door Tjinco bv opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
12.4 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan Tjinco bv slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
12.5 In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Tjinco bv ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
12.6 De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.

Artikel 13 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14 Betaling

14.1 50% van de totale aanneemsom dient bij opdrachtverlening te worden voldaan. De overige 50% dient te worden voldaan na levering van de goederen of diensten. De klant dient het factuurbedrag te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Nalatigheid van de klant ter zake van het afnemen van bestelde producten, laat de betalingsverplichting onverlet.
14.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Tjinco bv de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

14.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Tjinco bv op de klant onmiddellijk opeisbaar.
14.4 Indien de klant subsidie kan aanvragen voor het gekochte dan wel gehuurde product, dient de klant deze subsidie zelf aan te vragen, tenzij anders is overeengekomen. Een afgewezen subsidieaanvraag laat de betalingsverplichting jegens Tjinco bv onverlet.

Artikel 15 Klachtenregeling en verjaring

15.1 De klant wordt geacht geconstateerde gebreken aan de geleverde producten onverwijld te melden aan Tjinco bv.
15.2 Na melding zoals verwoord in lid 1 van dit artikel is Tjinco bv verplicht om het gebrek te verhelpen, onverminderd het recht van Tjinco bv om zich te beroepen op overmacht.
15.3 De klant is verplicht Tjinco bv de gelegenheid te geven het gebrek te verhelpen.
15.4 Indien het verhelpen van het gebrek niet meer mogelijk of zinvol is, zal Tjinco bv slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden.
15.5 Alle aanspraken jegens Tjinco bv die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Tjinco bv zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 Tjinco bv kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
16.2 Tjinco bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Tjinco bv is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Tjinco bv kenbaar behoorde te zijn.
16.3 Tjinco bv is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.
16.5 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Tjinco bv geleverde product, sluit Tjinco bv iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van eventuele (gevolg)schade.

16.4 In geen geval is Tjinco bv aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

16.6 Tjinco bv aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor een door of namens de klant uitgewerkt concept. Tjinco bv is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van dit concept.
16.7 Tjinco bv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.8 Indien Tjinco bv aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tjinco bv beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Tjinco bv gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Tjinco bv beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 17 Vrijwaring

De klant vrijwaart Tjinco bv voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Tjinco bv toerekenbaar is. Indien Tjinco bv uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Tjinco bv zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan Tjinco bv, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tjinco bv en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de klant.

Artikel 18 Opschorting en ontbinding

18.1 Tjinco bv is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
18.2 Voorts is Tjinco bv bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
18.3 Tjinco bv is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Tjinco bv omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
18.4 Tjinco bv is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele word gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
18.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tjinco bv op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Tjinco bv de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 19 Overmacht

19.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Tjinco bv liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbare weersomstandigheden, belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Tjinco bv door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Tjinco bv of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Tjinco bv of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

19.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
19.3 Voor zover Tjinco bv ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tjinco bv gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud

20.1 De door Tjinco bv geleverde producten blijven eigendom van Tjinco bv totdat de klant alle verplichtingen uit de met Tjinco bv gesloten overeenkomst is nagekomen.
20.2 De klant is niet bevoegd de producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
20.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Tjinco bv zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

20.4 Indien de klant met de betaling in gebreke is en Tjinco bv deswege de geleverde producten, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de klant.

Artikel 21 Intellectuele eigendom

De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Tjinco bv geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 22 Geheimhouding

22.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

22.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Tjinco bv gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Tjinco bv zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Tjinco bv niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 23 Diverse bepalingen

23.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
23.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
23.3 Op elke overeenkomst tussen Tjinco bv en de klant is Nederlands recht van toepassing.
23.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Tjinco bv worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Tjinco bv gevestigd is.

DE HUUROVEREENKOMST

De in dit hoofdstuk “Huurovereenkomst” vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Tjinco bv aan de klant het product verhuurt.

Artikel 24 Huurprijs

De huurprijs is exclusief de montage van het gehuurde tenzij anders overeengekomen.

Artikel 25 Verplichtingen van de klant

25.1 De klant is – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tjinco bv – niet bevoegd het gehuurde geheel of gedeeltelijk in huur, onderhuur of gebruik aan derden af te staan.
25.2 De klant is verplicht het gehuurde aan het eind van de huurperiode in goede staat aan Tjinco bv ter beschikking te stellen.
25.3 De klant is verplicht alle instructies in acht te nemen welke bij de terbeschikkingstelling van het gehuurde verstrekt worden.

25.4 De klant zal zich gedragen en het gehuurde gebruiken zoals een goed huurder betaamt. 25.5 Het is de klant niet toegestaan aan het gehuurde veranderingen aan te brengen.

Artikel 26 Schade aan het gehuurde

Bij schade aan het gehuurde is de klant verplicht Tjinco bv hier zo spoedig mogelijk over in te lichten en vervolgens de instructies van Tjinco bv op te volgen. Kosten ontstaan ten gevolge van het niet opvolgen van deze instructies zijn voor rekening van de klant.

Artikel 27 Aansprakelijkheid

27.1 De klant is jegens Tjinco bv aansprakelijk voor schade aan eigendommen van Tjinco bv, tenzij de klant aannemelijk maakt dat de schade hem, dan wel personen voor wie hij aansprakelijk is, niet kan worden toegerekend. Defecten, storingen en dergelijke in of aan het gehuurde, die zijn veroorzaakt door de klant, zullen door Tjinco bv of in haar opdracht worden hersteld dan wel opgelost, voor rekening van de klant.

27.2 De klant is jegens Tjinco bv gedurende de huurovereenkomst aansprakelijk voor verlies en diefstal van het gehuurde.